Zasady ochrony prywatności w programie AMAZON Career Choice

1. Wprowadzenie i zakres

W niniejszych Zasadach ochrony prywatności w programie AMAZON Career Choice („Zasady”) opisujemy, w jaki sposób AMAZON i podmioty powiązane wymienione poniżej („AMAZON” lub „my”) przetwarzają dane osobowe pracowników („pracownicy” lub „Ty”), którzy zarejestrowali się w programie AMAZON Career Choice („Career Choice”) i złożyli wniosek o dofinansowanie nauki za pośrednictwem platformy internetowej programu Career Choice („platforma”). Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację niniejszych Zasad wraz z ich późniejszymi zmianami..

2. Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych jest właściwy podmiot zatrudniający AMAZON („administrator danych”). Podmiot zatrudniający AMAZON jest wymieniony w Twojej umowie o pracę z AMAZON.

Ponadto, za przetwarzanie Twoich danych osobowych odpowiada wraz z administratorem danych firma Amazon.com, Inc. z siedzibą pod adresem: P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA („współadministrator danych”).

3. Przetwarzanie danych osobowych

AMAZON przetwarza następujące dane osobowe (zwane dalej zbiorczo „danymi osobowymi”):

 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, login AMAZON, numer identyfikatora AMAZON, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje finansowe i adres IP);

 • Dane pracownicze (nazwa stanowiska, szczebel stanowiska, kod stanowiska, wymiar czasu pracy, status płacowy, przełożony); oraz

 • Dane dotyczące programu Career Choice (nazwa szkoły, nazwa zajęć/kursu, data rozpoczęcia i zakończenia zajęć/kursu, harmonogram, uzyskane certyfikaty, dokumenty dotyczące dofinansowania nauki, informacje o ukończeniu programu, zmiana stanowiska pracy.

4. Jak przetwarzamy dane osobowe

Zespół programu AMAZON Career Choice („zespół”) oraz zespół AMAZON HR Shared Services („ERC”) zapewniają wsparcie pracownikom uczestniczącym w programie Career Choice.

ERC zapewnia wsparcie pracownikom z Kostaryki mówiącym po angielsku i hiszpańsku, a także obsługuje w ogólnym zakresie wszystkich pracowników na całym świecie, udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące programu Career Choice. Zespół programu Career Choice działa w czterech państwach europejskich, zaś program obejmuje zasięgiem pracowników na terenie dziewięciu europejskich państw.

Rejestracja na platformie oraz wniosek o płatność będą weryfikowane i zatwierdzane przez ERC w oparciu o kryteria kwalifikacji. Aby dowiedzieć się, czy spełniasz kryteria kwalifikacji, zapoznaj się z informacjami dostępnymi na lokalnej platformie. Dziedziny nauki, które obejmuje program, są ograniczone do tych zarządzanych przez program i wymienionych na stronie internetowej. Wsparcie finansowe służy pokryciu 95% kosztów nauki, przy czym należy je wykorzystać w ciągu czterech lat od rozpoczęcia pierwszych zajęć.

Zespół wysyła dobrowolne ankiety, aby umożliwić pracownikom podzielenie się wrażeniami z udziału w programie Career Choice i dowiedzieć się, jakie wsparcie jest im najbardziej potrzebne. Ankiety są wysyłane z systemu Qualtrics, w którym przechowywane są również dane osobowe. Na potrzeby ankiet przetwarzane są dane osobowe obejmujące m.in: adres IP, login, wrażenia z udziału w programie, informacje o ukończeniu programu, przeszkody w ukończeniu programu, zmiana pracy na lepiej płatną.

5. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

AMAZON przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • ustalenie, czy kwalifikujesz się do programu Career Choice;
 • przetwarzanie rejestracji i wniosku o płatność;
 • przyznanie dofinansowania kosztów nauki;
 • administrowanie, weryfikowanie i dokumentowanie;
 • informowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej o postępach w obsłudze wniosku oraz przekazywanie dalszych informacji o statusie w programie Career Choice;
 • ochrona naszych praw i wypełnianie naszych zobowiązań prawnych;
 • określenie, jakiego innego wsparcia można udzielić pracownikom, aby wyeliminować przeszkody i pomóc im w rozwoju ich kariery;
 • ustalenie, czy w wyniku uczęszczania na zajęcia w ramach programu Career Choice możliwe było podjęcie nowej pracy zgodne z wybranym kierunkiem nauki.

Przetwarzamy powyższe dane zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, którym jest rozpatrzenie wniosku oraz, w pewnych przypadkach, wywiązanie się z naszych obowiązków prawnych.

6. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

AMAZON udostępnia dane osobowe następującym podmiotom:

 • Pracownicy AMAZON, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów opisanych w punkcie 5 powyżej.
 • Po zakończeniu rejestracji na platformie programu Career Choice oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie nauki przekazane nam informacje zostaną udostępnione administratorowi i współadministratorowi danych, zgodnie z punktem 3 powyżej. Administrator i współadministrator danych zawarli standardowe klauzule umowne dotyczące wzajemnego przekazywania danych. Kopię naszych standardowych klauzul umownych można otrzymać po przesłaniu wiadomości e-mail na adres eu-privacy-dsr@amazon.com.
 • Zespół zgodnie z punktem 5 powyżej jako podmiot przetwarzający dane (pracownicy administratora danych i współadministratora danych, zlokalizowani w Seattle w stanie Waszyngton lub Europie, zgodnie z tym, gdzie następuje rejestracja i złożenie wniosku w ramach programu Career Choice.
 • ERC, zgodnie z punktem 4 powyżej, jako podmiot przetwarzający dane zlokalizowany w Kostaryce na potrzeby pracowników mówiących w języku angielskim lub hiszpańskim, oraz zlokalizowany w Pradze (Czechy) na potrzeby wszystkich pozostałych pracowników.
 • Zewnętrzny dostawca usług w chmurze AMAZON Salesforce.com, Inc. („Salesforce”), który obsługuje platformę w Stanach Zjednoczonych w imieniu AMAZON, jako podmiot przetwarzający dane.
 • Zewnętrzny dostawca usług AMAZON, firma Qualtrics, która przechowuje dane osobowe w związku z ankietami i ma certyfikat programu Tarcza Prywatności UE-USA, co można sprawdzić tutaj. Firma AMAZON podpisała umowę o integracji z firmą Qualtrics, która uwzględnia główne założenia umowy o przetwarzanie danych na zlecenie (z dnia 18 lutego 2018).
 • Szkoły współpracujące z Amazon, zewnętrzni pracodawcy [HERE - HYPERLINK] i doradcy ds. zatrudnienia [HERE - HYPERLINK], aby umożliwić kontakt w sprawie naboru oraz oferowanego wsparcia w procesie kształcenia i poszukiwaniu zatrudnienia.

Niektórzy odbiorcy danych osobowych spośród wymienionych powyżej mogą znajdować się w państwach (takich jak Stany Zjednoczone), które nie zapewniają ochrony danych osobowych na poziomie wymaganym przez Unię Europejską bądź inne jurysdykcje. AMAZON podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, by przekazywanie danych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Okres przechowywania

Dane osobowe przechowujemy zgodnie z zasadami przechowywania danych w AMAZON.

8. Bezpieczeństwo

AMAZON zapewnia odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych danych osobowych oraz aby zapobiec ich utracie, kradzieży, niewłaściwemu wykorzystaniu, nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikowaniu, kopiowaniu, przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu oraz wszelkim innym przypadkom ich bezprawnego użycia.

9. Twoje prawa

Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, przeniesienia danych, ograniczenia ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W celu złożenia wniosku prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres:

career-choice-privacy-opt-out@amazon.com.

Można również złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

10. Zmiany niniejszych Zasad

AMAZON może od czasu do czasu aktualizować niniejsze Zasady. Zgromadzone dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z Zasadami obowiązującymi w chwili korzystania z danych. Po każdej zmianie dokonanej przez AMAZON zaktualizowane Zasady zostaną opublikowane w tej witrynie. Zachęcamy do regularnego sprawdzania ich treści. Korzystanie z naszej witryny po opublikowaniu zmienionych Zasada jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich aktualne brzmienie.