Vyhlásenie o ochrane osobných údajov programu AMAZON Career Choice

1 Úvod a obsah

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov programu AMAZON Career Choice (ďalej len „vyhlásenie“) sa opisuje, ako spoločnosť AMAZON a jej pridružené spoločnosti, ako je to uvedené nižšie, (ďalej len „AMAZON“ alebo „my“) zaobchádzajú s osobnými údajmi zamestnancov (ďalej len „zamestnanci“alebo „vy“), ktorí sa zaregistrujú do programu AMAZON Career Choice Program (ďalej len „program Career Choice“) a požiadajú o príslušnú pomoc v podobe školného na internetovej platforme programu Career Choice (ďalej len „platforma“). Používaním tejto stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmto vyhlásením v platnom znení.

2 Kto je to prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľ údajov s ohľadom na spracovanie vašich osobných údajov je príslušným subjektom zamestnaným spoločnosťou AMAZON (ďalej len „prevádzkovateľ údajov“). Ak chcete zistiť, kto je vašim subjektom zamestnaným spoločnosťou AMAZON, pozrite si vašu pracovnú zmluvu uzavretú so spoločnosťou AMAZON.

Okrem toho je spoločnosť Amazon.com, Inc., s registrovaným sídlom na adrese P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA, zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov spoločne s prevádzkovateľom údajov (ďalej len „spoluprevádzkovateľ“).

3 Spracovanie vašich osobných údajov

Spoločnosť AMAZON môže o vás spracúvať nasledovné osobné údaje (ďalej spoločne označované ako „osobné údaje“):

 • identifikačné údaje (meno, dátum narodenia, prihlasovacie údaje AMAZON, ID preukaz AMAZON, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, finančné údaje, IP adresa);

 • pracovné údaje (pracovné zaradenie, úroveň pracovnej pozície, kód pracovnej pozície, typ zamestnanca, mzdový stav, nadriadený); a

 • údaje programu Career Choice (názov školy, kurz, začiatok a koniec kurzu, rozvrh, získané certifikáty, dokumenty na udelenie školného, absolvovanie programu, zmena pracovnej pozície).

4 Spôsob spracovania vašich osobných údajov

Zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú programu Career Choice, budú získavať podporu od tímu programu AMAZON Career Choice (ďalej len „tím“) a zdieľaných služieb AMAZON HR (ďalej len „HRS“).

HRS poskytuje podporu anglicky a španielsky hovoriacim zamestnancom z Kostariky a všeobecnú podporu všetkým zamestnancom na celom svete ohľadne množstva otázok týkajúcich sa programu Career Choice. Tím programu Career Choice možno nájsť v štyroch európskych krajinách a poskytuje program zamestnancom v deviatich krajinách Európy.

Vašu registráciu na platforme a žiadosť o platbu skontroluje a schváli HRS podľa podmienok oprávnenosti. Ak chcete zistiť, či spĺňate podmienky a máte nárok, obráťte sa na miestnu platformu Študijné odbory, na ktoré sa program vzťahuje, sú obmedzené na tie, ktoré spravuje program a ktoré sú uvedené na webovej stránke. Bude vám udelená finančná podpora, ktorá pokrýva 95 % školného, a treba ju využiť v období štyroch rokov od účasti na prvom vyučovaní.

Tím posiela dobrovoľné prieskumy s cieľom zhromaždiť informácie týkajúce sa skúsenosti zamestnancov s programom Career Choice a zlepšenia podpory zamestnancom. Prieskumy posiela spoločnosť Qualtrics a spoločnosť Qualtrics rovnako aj uchováva osobné údaje. Prieskum spracováva osobné údaje, ako je IP adresa, prihlasovacie údaje, skúsenosti s programom, absolvovanie programu, prekážky pri absolvovaní programu alebo prechod na pracovné pozície s vyšším platovým ohodnotením atď.

5 Účel spracovania osobných údajov a právny základ

Spoločnosť AMAZON spracováva osobné údaje na tieto účely:

 • zistenie, či spĺňate kritériá pre program Career Choice;
 • spracovanie vašej registrácie a žiadosti o platbu;
 • udelenie školného/finančnej podpory;
 • na administratívne účely, na účely overenia a dokumentácie;
 • s cieľom informovať vás prostredníctvom e-mailu o stave vašej žiadosti a poskytnúť vám ďalšie informácie, o ktoré ste požiadali v súvislosti s programom Career Choice;
 • ochrana vašich práv a plnenie našich právnych povinností;
 • zistenie, aký iný typ podpory treba poskytnúť zamestnancom na elimináciu prekážok a pomoc v prípade kariérneho postupu;
 • zistenie, či ste prešli na nové zamestnanie vo vami vybranom študijnom odbore, ako výsledok prijímania kurzov prostredníctvom programu Career Choice.

Vyššie uvedené údaje spracúvame v našom oprávnenom záujme pri posudzovaní vašej žiadosti a v niektorých prípadoch na splnenie našich zákonných povinností.

6 Poskytnutie a prenos vašich osobných údajov

Spoločnosť AMAZON vaše osobné údaje zdieľa:

 • so zamestnancami spoločnosti AMAZON len na základe potreby informovanosti a na účely, ktoré sú opísané v kapitole 5 vyššie.
 • Po dokončení vašej registrácie na platforme pre program Career Choice a zaslaní žiadosti o školné budú informácie, ktoré ste odoslali, dostupné pre prevádzkovateľa údajov a spoluprevádzkovateľa, tak ako je to opísané v kapitole 3 vyššie. Prevádzkovateľ údajov a spoluprevádzkovateľ vymedzili štandardné zmluvné podmienky pre prenosy medzi prevádzkovateľmi. Kópiu našich štandardných zmluvných podmienok môžete získať, ak pošlete e-mail na adresu eu-privacy-dsr@amazon.com.
 • pre tím, tak ako je stanovený v kapitole 5 vyššie, ako spracovateľa údajov (zamestnanci prevádzkovateľa údajov a spoluprevádzkovateľa, z toho dôvodu so sídlom buď v meste Seattle v štáte Washington, alebo v príslušnom európskom regióne, kde ste sa zaregistrovali a požiadali o účasť v programe Career Choice);
 • pre HRS, tak ako je to stanovené v kapitole 4 vyššie, ako spracovateľa údajov so sídlom na Kostarike pre anglicky a španielsky hovoriacich zamestnancov a so sídlom v Prahe v Českej republike pre všetkých ostatných zamestnancov; a
 • s poskytovateľom cloudových služieb tretích strán spoločnosti AMAZON, spoločnosťou Salesforce.com, Inc., (ďalej len „spoločnosť Salesforce“), ktorá prevádzkuje platformu v USA v mene spoločnosti AMAZON ako spracovateľ údajov.
 • s poskytovateľom služieb tretích strán spoločnosti AMAZON, spoločnosťou Qualtrics, ktorá prevádzkuje osobné údaje v súvislosti s prieskumom a je držiteľom certifikátu v zmysle štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ako môžete vidieť tu. Spoločnosť AMAZON podpísala so spoločnosťou Qualtrics zmluvu o integrácii, ktorá obsahuje hlavné aspekty zmluvy o spracovaní poverených údajov (zo dňa 18. februára 2018).
 • so školami, ktoré sú partnermi spoločnosti Amazon, partnermi tretích strán v oblasti zamestnávania [HERE - HYPERLINK] a trénermi [HERE - HYPERLINK], aby vás kontaktovali a ponúkli vám služby zápisu a podpory súvisiace s vaším vzdelávaním alebo hľadaním práce.

Niektorí príjemcovia vašich osobných údajov, ako je to špecifikované vyššie, sa môžu nachádzať v krajinách (vrátane Spojených štátov), ktoré neposkytujú úroveň ochrany údajov ekvivalentnú ochrane podľa Európskou únie a niektorých ďalších jurisdikcií. Spoločnosť AMAZON podnikne príslušné kroky na to, aby zabezpečila, že takéto prenosy budú v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu osobných údajov.

7 Doba uchovávania

Vaše osobné údaje uchovávame v súlade s pravidlami uchovávania spoločnosti AMAZON.

8 Bezpečnosť

Spoločnosť AMAZON podnikla príslušné technické, fyzické aj organizačné opatrenia, aby ochránila vaše osobné údaje, ktoré uschováva alebo prevádzkuje, pred stratou, krádežou, zneužitím, nepovoleným prístupom, zverejnením, pozmenením, kopírovaním, náhodným alebo nezákonným znehodnotením a pred akýmikoľvek inými nezákonnými spôsobmi použitia.

9 Vaše práva

Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, o ich opravu alebo odstránenie, o prenos údajov, o obmedzenie alebo môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov.

Ak chcete podať žiadosť dotknutej osoby, kontaktujte nás zaslaním e-mailu na adresu:

career-choice-privacy-opt-out@amazon.com.

Takisto môžete podať sťažnosť u zodpovedného dozorného orgánu.

10 Zmeny tohto vyhlásenia

Spoločnosť AMAZON môže toto vyhlásenie z času na čas aktualizovať. Používanie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, je momentálne predmetom vyhlásenia platného v čase použitia. Keď spoločnosť AMAZON uskutoční zmenu, aktualizované zásady zverejníme na tejto stránke, preto vás vyzývame, aby ste naše vyhlásenie pravidelne kontrolovali. Používaním našej stránky po zverejnení zmeny vyhlásenia vyjadrujete súhlas s aktualizovaným vyhlásením.