Podmínky programu Career Choice

Odesláním žádosti o platbu za program Amazon Career Choice (dále „program“) potvrzujete, že informace uvedené v žádosti o platbu jsou podle vašeho nejlepšího vědomí správné a úplné. Jste si vědomi, že falšování, chybné prohlášení nebo vynechání informací souvisejících s vaší žádostí o platbu vám může znemožnit obdržení jakýchkoli výhod týkajících se asistence se vzděláváním a/nebo bude mít za následek zahájení disciplinárního řízení, které může vést až k ukončení vašeho pracovního poměru. 

Potvrzujete, že jste četli a porozuměli dokumentům programu, včetně pokynů programu a častých dotazů (FAQ). Potvrzujete, že rozumíte svým právům a povinnostem spojeným s programem a přijímáte je. 

Berete na vědomí, že je vaší zodpovědností zajistit, aby žádost o platbu byla plně dokončena. Pokud k tomu nedojde, vaše žádost o platbu může být zamítnuta. Odesláním žádosti o platbu za program dáváte vzdělávací instituci uvedené ve vaší žádosti souhlas k vydání vašich záznamů o vzdělání (včetně akademických záznamů, jako jsou přehledy studijních výsledků) a jiných administrativních záznamů (jako jsou zdroje a množství finanční podpory)) skupině společností Amazon (společně „Amazon“) za účelem podpory administrace programu. Berete na vědomí a souhlasíte, že jako podmínku vaší účasti v programu musíte na vyžádání společnosti Amazon přímo poskytnout kopie vašich záznamů o vzdělání (včetně akademických záznamů (jako jsou přehledy studijních výsledků) a jiné administrativní záznamy (jako jsou zdroje a množství finanční podpory)). 

V rámci vaší účasti v programu bude společnost Amazon sdílet vaše kontaktní informace s partnerskými školami programu, náborovými pracovníky, zaměstnavateli a kouči, kteří vás mohou kontaktovat s nabídkou zápisu a služeb podpory souvisejících s vaším vzděláváním či hledáním práce. Své kontaktní preference můžete kdykoli upravit na své profilové stránce Career Choice. Pokud jste obdrželi zálohu na kurz a z kurzu jste odstoupili, neuspěli jste v něm, nebo jste jej jinak nedokončili úspěšně, berete na vědomí, že vám nebudou proplaceny žádné náklady (včetně povinných učebnic a poplatků) spojené s kurzem. Kromě toho nebudou provedeny žádné budoucí platby, dokud nebude plná výše asistence poskytnuté společností Amazon splacena společnosti Amazon, nebo dokud kurz nezopakujete a úspěšně jej nedokončíte na vlastní náklady. 

Pokud společnost Amazon na základě vlastního uvážení rozhodne, že jste vy nebo vzdělávací instituce spojená s programem obdrželi přeplatek, společnost Amazon může v souladu s příslušným zákonem získat částku přeplatku zpět. Vaše žádost o platbu se po přijetí stane majetkem společnosti Amazon. 

Odesláním žádosti o platbu za program také dáváte společnosti Amazon v souladu s příslušným zákonem souhlas s používáním vašeho jména a podoby a jakýchkoli dalších informací či materiálů spojených s programem pro účely zpravodajství, publicity a reklamy ve všech médiích, včetně tištěných a elektronických médií, tiskových zpráv, internetových stránek a médií ve formátu videa. Souhlasíte s tím, že všechna práva na používání poskytnutá v souladu s těmito podmínkami programu jsou poskytnuta bez potřeby dalšího oznámení či svolení od vás, a bez poplatku, platby nebo jiné kompenzace vám, pokud tomu na základě příslušného zákona není jinak. Vaše osobní údaje budou shromážděny a použity pro účely programu v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů Career Choice (dále jen „oznámení“). Kromě osobních údajů uvedených v oznámení o vás může společnost Amazon pro účely administrace programu shromáždit následující údaje: název školy, školení/kurz, datum zahájení a ukončení školení/kurzu, rozvrh, akademické záznamy, udělené certifikáty a kredity, dokumenty k získání školného, dokončení programu, změna zaměstnání. Některé z těchto osobních údajů mohou být shromážděny od škol, programových koučů, náborových partnerů a ostatních partnerů programu.