Warunki programu Postaw na Swój Rozwój

Składając wniosek o płatność w ramach programu Amazon Career Choice („Program”), wnioskujący potwierdza, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że informacje podane we wniosku o płatność są kompletne i poprawne. Wnioskujący przyjmuje do wiadomości, że fałszowanie, przeinaczanie lub pomijanie informacji we wniosku o płatność może uniemożliwić otrzymanie świadczenia edukacyjnego i/lub skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych, włącznie ze zwolnieniem z pracy. 

Wnioskujący potwierdza, że zapoznał się z dokumentami dotyczącymi Programu, w tym z Wytycznymi programu i często zadawanymi pytaniami. Wnioskujący potwierdza, że rozumie i akceptuje swoje prawa i obowiązki wynikające z udziału w Programie. 

Wnioskujący rozumie, że spoczywa na nim obowiązek dopilnowania, by proces obsługi wniosku o płatność został ukończony. W przeciwnym razie wniosek o płatność może zostać odrzucony. Składając wniosek o płatność w ramach Programu, wnioskujący upoważnia instytucję edukacyjną wskazaną we wniosku do udostępniania dokumentacji związanej z przebiegiem kształcenia (w tym dokumentów i informacji dotyczących nauki, takich jak wykazy przedmiotów, zaliczeń i uzyskanych ocen, i innych danych administracyjnych, jak źródła i kwoty dofinansowania) grupie spółek Amazon (zwanych dalej łącznie „Amazon”) na potrzeby realizacji Programu. Wnioskujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że aby uczestniczyć w Programie, musi dostarczyć na prośbę Amazon kopie dokumentacji związanej z przebiegiem kształcenia (w tym dokumentów i informacji dotyczących nauki, takich jak wykazy przedmiotów, zaliczeń i uzyskanych ocen, oraz innych danych administracyjnych, jak źródła i kwoty dofinansowania). 

W związku z udziałem wnioskującego w Programie Amazon będzie udostępniać jego dane kontaktowe szkołom partnerskim uczestniczącym w Programie, rekruterom, pracodawcom i doradcom ds. zatrudnienia, którzy mogą skontaktować się z wnioskującym w celu zaproponowania usług dotyczących rejestracji i wsparcia związanych z edukacją lub poszukiwaniem pracy. Wnioskujący może w dowolnej chwili zmodyfikować swoje preferencje dotyczące kontaktu na stronie profilowej Career Choice. Jeżeli wnioskujący otrzymał przedpłatę na poczet kursu i zrezygnował z udziału w nim, nie zdobył zaliczenia lub w inny sposób nie ukończył kursu, nie przysługuje mu zwrot żadnych kosztów powiązanych z kursem (takich jak koszt podręczników czy innych wydatków). Ponadto, wnioskujący nie otrzyma żadnych kolejnych płatności, dopóki nie zwróci Amazon pełnej kwoty otrzymanego dofinansowania, chyba że na własny koszt weźmie ponownie udział w kursie i ukończy go z powodzeniem. 

Jeżeli Amazon stwierdzi, według własnego uznania, że nastąpiła nadpłata na rzecz wnioskującego lub instytucji edukacyjnej w związku z Programem, może odzyskać nadpłaconą kwotę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po otrzymaniu wniosku o płatność staje się on własnością Amazon. 

Składając wniosek o płatność w ramach Programu, wnioskujący wyraża zgodę na to, aby Amazon wykorzystywał jego imię i nazwisko, wizerunek oraz inne informacje lub materiały związane z Programem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do celów publikowania wiadomości oraz działań promocyjnych i reklamowych za pomocą wszelkich środków masowego przekazu, w tym m.in. mediów tradycyjnych i elektronicznych, komunikatów prasowych, stron internetowych i treści wideo. Wnioskujący akceptuje, że wszelkie prawa użytkowania udzielane w myśl niniejszych warunków Programu są nabywane bez konieczności powiadamiania wnioskującego, uzyskiwania jego zgody lub wypłacania mu tantiem, honorarium bądź wynagrodzenia w innej formie, chyba że będą tego wymagać obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe wnioskującego będą gromadzone i wykorzystywane w celach związanych z Programem zgodnie z Zasadami ochrony prywatności w programie Career Choice („Zasady”). Oprócz danych osobowych określonych w Zasadach Amazon może gromadzić również następujące dane o wnioskującym do celów realizacji Programu: nazwa szkoły, zajęcia/kurs, data rozpoczęcia i zakończenia kursu/zajęć, harmonogram, dokumenty i informacje dotyczące nauki, zdobyte certyfikaty i punkty, dokumenty dotyczące dofinansowania nauki, ukończenie programu, zmiana pracy. Niektóre z tych danych osobowych mogą być pozyskiwane od szkół, doradców ds. zatrudnienia, partnerów oferujących miejsca pracy i innych partnerów biorących udział w Programie.