Podmienky programu Career Choice

Odoslaním žiadosti o platbu za program Amazon Career Choice (ďalej len „program“) potvrdzujete, že informácie uvedené v žiadosti o platbu sú podľa vášho najlepšieho vedomia úplné a presné. Beriete na vedomie, že falšovanie, nesprávne uvedenie alebo vynechanie informácií v súvislosti s vašou žiadosťou o platbu vás môže diskvalifikovať z prijímania akýchkoľvek dávok pomoci na vzdelávanie a/alebo viesť k disciplinárnemu konaniu až po ukončenie vášho pracovného pomeru. 

Potvrdzujete, že ste si prečítali dokumenty programu vrátane programových usmernení a najčastejších otázok a porozumeli ste im. Potvrdzujete, že rozumiete svojim právam a povinnostiam v súvislosti s programom a prijímate ich. 

Beriete na vedomie, že je vašou povinnosťou zabezpečiť úplné dokončenie procesu spracovania žiadosti o platbu. V opačnom prípade môže byť vaša žiadosť o platbu zamietnutá. Odoslaním žiadosti o platbu v rámci programu povoľujete vzdelávacej inštitúcii uvedenej vo vašej žiadosti, aby poskytla vaše vzdelávacie záznamy (vrátane akademických záznamov (ako sú prehľady študijných výsledkov) a iných administratívnych záznamov (ako sú zdroje a čiastky finančnej pomoci)) skupine spoločností Amazon (ďalej len „Amazon“) na pomoc pri správe programu. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ako podmienku vašej účasti v programe musíte na požiadanie poskytnúť priamo spoločnosti Amazon kópie vašich vzdelávacích záznamov (vrátane akademických záznamov (ako sú prehľady študijných výsledkov) a iných administratívnych záznamov (ako sú zdroje a čiastky finančnej pomoci)). 

V rámci vašej účasti v programe bude spoločnosť Amazon zdieľať vaše kontaktné údaje so školami, náborovými pracovníkmi, zamestnávateľmi a trénermi, ktorí sú partnermi programu a ktorí vás môžu kontaktovať s ponukou registrácie a podporných služieb súvisiacich s vaším vzdelávaním alebo hľadaním práce. Svoje preferencie kontaktov môžete kedykoľvek upraviť na stránke profilu Career Choice. Ak ste dostali preddavok na kurz a odstúpite od neho, neuspejete alebo ho inak úspešne nedokončíte, beriete na vedomie, že vám nebudú preplatené žiadne výdavky (vrátane požadovaných kníh a poplatkov) spojené s kurzom. Okrem toho nedostanete v budúcnosti žiadne platby, kým spoločnosti Amazon nevrátite celú sumu poskytnutej pomoci, alebo kým opätovne neabsolvujete a úspešne nedokončíte kurz na vlastné náklady. 

Ak spoločnosť Amazon na základe vlastného uváženia zistí, že vám alebo vzdelávacej inštitúcii vznikol v súvislosti s programom preplatok, môže spoločnosť Amazon v súlade s platnými zákonmi vymáhať sumu preplatku. Vaša žiadosť o platbu sa po prijatí stáva majetkom spoločnosti Amazon. 

Odoslaním žiadosti o platbu do programu zároveň súhlasíte s tým, aby spoločnosť Amazon použila vaše meno a podobizeň a akékoľvek iné informácie alebo materiály súvisiace s programom v súlade s platnými právnymi predpismi na účely spravodajstva, publicity a reklamy vo všetkých médiách, okrem iného v tlačených a elektronických médiách, tlačových správach, na internetových stránkach a v médiách poskytujúcich obsah s videom. Súhlasíte s tým, že všetky práva na používanie udelené podľa týchto podmienok programu poskytujete bez potreby ďalšieho oznámenia, súhlasu alebo licenčného poplatku, platby alebo inej kompenzácie poskytnutej vašej osobe, pokiaľ platné právne predpisy nevyžadujú inak. V rámci programu sa budú zhromažďovať a používať vaše osobné údaje v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov programu Career Choice (ďalej len „vyhlásenie“). Okrem osobných údajov uvedených vo vyhlásení môže spoločnosť Amazon na účely správy programu o vás zhromažďovať tieto údaje: názov školy, kurz, dátum začiatku a ukončenia kurzu, rozvrh, akademické záznamy, získané certifikáty a kredity, dokumenty na udelenie školného, absolvovanie programu, zmena pracovnej pozície. Niektoré z týchto osobných údajov môžeme zhromažďovať od škôl, trénerov programu, náborových partnerov a iných partnerov podporujúcich program.